JAEA/J-PARC
Tokai-Mura, Naka-Gun, Ibaraki-Ken

Author
Asano, H.
Hasegawa, K.
Ikegami, M.
Ito, T.
Itoh, Y.I.
Kato, Y.
Kawase, M.
Kobayashi, T.
Kondo, Y.
Morishita, T.
Oguri, H.
Sako, H.
Shen, G.B.
Takahashi, H.
Ueno, A.