NSC/KIPT
Kharkov, Ukraine
Author
Aizatsky, N.
Artiushenko, M.
Ayzatskiy, M.I.
Bulyak, E.V.
Dovbnya, A.N.
Gladkikh, P.
Kalamayko, A.A.
Karnaukhov, I.M.
Khoruzhiy, V.M.
Kushnir, V.A.
Mitrochenco, V.
Mytrochenko, V.V.
Mytsykov, A.
Nikiforov, V.I.
Opanasenko, A.
Perezhogin, S.A.
Petrusenko, Y.T.
Shcherbakov, A.A.
Shevchenko, V.A.
Shramenko, B.I.
Sotnikov, V.V.
Tenishev, A.Eh.
Torgovkin, A.V.
Uvarov, V.L.
Voronko, V.A.
Zelinsky, A.Y.