MEPhI
Moscow, Russia
Author
Bondarenko, T.V.
Isaev, I.I.
Lalayan, M.V.
Masunov, E.S.
Plastun, A.S.
Polozov, S.M.
Rashchikov, V.I.
Safikanov, P.R.
Samoshin, A.V.
Shapovalov, A.
Smirnov, A.Yu.
Sobenin, N.P.
Voronkov, A.V.