IHEP
Beijing, People's Republic of China
Author
Cui, X.
Huang, X.Y.
Jiao, Y.
Xu, G.