HOME
PAC2003 Authors PAC2003 Logo
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Peters, H.-B.

Paper Title Page
ROAA003 Cold- and Beam Test of the First Prototypes of the Superstructure for the TESLA Collider 467
 
  • J. Sekutowicz, C. Albrecht, V. Ayvazyan, T. Büttner, R. Bandelmann, P. Castro, S. Choroba, J. Eschke, B. Faatz, A. Gössel, K. Honkavaara, B. Horst, J. Iversen, K. Jensch, H. Kaiser, R. Kammering, D. Kostin, G. Kreps, R. Lange, J. Lorkiewicz, W.-D. Möller, A. Matheisen, H.-B. Peters, D. Proch, K. Rehlich, D. Reschke, H. Schlarb, S. Schreiber, S. Simrock, W. Singer, X. Singer, K. Twarowski, G. Weichert, M. Wendt, G. Wojtkiewicz, K. Zapfe (DESY), M. Liepe (Cornell University), M. Hüening (FNAL), M. Ferrario, C. Pagani (INFN), E. Plawski (Institute for Nuclear Studies, Poland), N. Baboi (SLAC), H. Chen, C. Tang, H. Wenhui, S. Zheng (Tsinghua University, Beijing)
 

HOME