JINR
Dubna, Moscow Region

Author
Alexandrov, V.
Balalykin, N.
Kazarinov, N.Y.
Kobets, V.V.
Meshkov, I.N.
Seleznev, I.A.
Shevtsov, V.F.
Shirkov, G.
Sumbaev, A.P.