USTC
Hefei, Anhui, People’s Republic of China
Author
Gu, G.
Jiang, Z.Y.
Yin, J.
Zhao, L.