EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Peschardt, E.

Title Page
First Operation of a Full-Size Superconducting Cavity Unit in LEP 152
  • C. Arnaud, Ph. Bernard, D. Bloess, P. Brown, G. Cavallari, E. Chiaveri, E. Ciapala, P. Collier, W. Erdt, H. Frischholz, D. Güsewell, G. Geschonke, E. Haebel, N. Hilleret, H. Lengeler, E. Peschardt, J. Schmid, R. Stierlin, J. Tückmantel, W. Weingarten, G. Winkler (CERN)
 
Intensity Limitations and the Impedance of LEP 240
  • D. Brandt, K. Cornelis, T. Fieguth, A. Hofmann, J.M. Jowett, S. Myers, E. Peschardt, M. Placidi, L. Rivkin, B. Zotter (PSI, Villigen)
 
Test of the First Full-Size LEP Superconducting Cavity Module 1076
  • C. Arnaud, P. Brown, G. Cavallari, E. Chiaveri, E. Ciapala, W. Erdt, H. Frischholz, D. Güsewell, G. Geschonke, N. Hilleret, E. Peschardt, J. Tückmantel, W. Weingarten, G. Winkler (CERN)
 
Damping of Longitudinal Coupled Dipole Bunch Oscillations in LEP 1554
  • J. C. Juillard, E. Peschardt (CERN)
 
LEP Energy Calibration 1765
  • R. Bailey, P. Baudrenghien, C. Beetham, J. Billan, T. Bohl, F. Bordry, J. Borer, E. Brouzet, R. Cappi, E. Ciapala, P. Collier, K. Cornelis, K. Dahlerup-Petersen, P. Defert, A. Fasso, A. Faugier, B. Frammery, R. Garoby, J.P. Gourber, G. Guignard, L. Hand, V. Hatton, K.N. Henrichsen, A. Hofmann, J.C. Juillard, J.P. Koutchouk, T. Linnecar, K. D. Lohmann, J. Miles, S. Myers, S. Peraire, A. Perrot, E. Peschardt, M. Placidi, D. Plane, J. Poole, B. Richter, T. Risselada, J.P. Riunaud, R. Saban, H. Schmickler, N. Siegel, J. Sladen, A. Spinks, G. R. Stevenson, D. Vanderplassche, E. Weihreter, G. de Rijk (CERN)