EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Kozyrev, E. V.

Title Page
High-Power X-Band Pulse Magnicon 1000
  • V. E. Akimov, Yu. V. Baryshev, B. S. Estrin, M. M. Karliner, I. V. Kazarezov, E. V. Kozyrev, G. I. Kuznetsov, I. G. Makarov, O.A. Nezhevenko, G.N. Ostreiko, B. E. Persov, G. V. Serdobintsev, M. A. Tiunov, V. P. Yakovlev, I. A. Zapryagaev (INP, Novosibirsk)