EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Bieler, M.

Title Page
The Resonant Wake Field Transformer (RWT) - Collider 31
  • T. Weiland, W. Bialowons, M. Bieler, F.-J. Decker, N. Holtkamp, H.C. Lewin, P. Schütt, R. Wanzenberg (Technische Hochschule Darmstadt)
 
Thin Film Cathode for a Hollow Beam Gun 670
  • M. Bieler, W. Bialowons, H.-D. Bremer, F.-J. Decker, N. Holtkamp, H. -Ch. Lewin, P. Schütt, R. Wanzenberg, Th. Weiland (DESY, Hamburg & Techn. Hochschule, Darmstadt)
 
A Stong Focussing Scheme for Hollow Beams in the RWT-Collider 673
  • N. Holtkamp, W. Bialowons, M. Bieler, F.-J. Decker, H.C. Lewin, P. Schütt, R. Wanzenberg, T. Weiland (DESY, Hamburg & Techn. Hochschule, Darmstadt)
 
Longitudinal Beam Dynamics of the RWT-Collider 676
  • N. Holtkamp, W. Bialowons, M. Bieler, H.-D. Bremer, F.-J. Decker, H. -Ch. Lewin, P. Schütt, R. Wanzenberg, T. Weiland (DESY, Hamburg & Techn. Hochschule, Darmstadt)