SHI
Tokyo

Author
Mitsumoto, T.
Tsutsui, H.
Ueda, T.
Watanabe, T.