JAEA/Kansai
Kizu-machi Souraku-gun Kyoto-fu

Author
Daido, H.
Ikegami, M.
Kiriyama, H.
Mori, M.
Nishiuchi, M.
Ogura, K.
Orimo, S.
Sagisaka, A.
Yogo, A.