Yokogawa
Tokyo

Author
Kameda, K.
Natsui, T.
Shiratsu, H.