RRC Kurchatov Institute
Moscow

Author
Tolmachev, S.V.
Varfolomeev, A.
Yarovoi, T.V.