PKU/IHIP
Beijing

Author
Ding, Y.T.
Hao, J.
Huang, S.L.
Lu, X.Y.
Quan, S.W.
Xiang, R.
Zhang, B.C.
Zhao, K.