Kyoto ICR
Uji, Kyoto

Author
Iwashita, Y.
Mihara, T.