JINR
Dubna, Moscow Region

Author
Kazarinov, Yu.
Meshkov, I.N.
Sidorin, A.O.
Smirnov, A.V.
Syresin, E.
Troubnikov, G.V.
Zamriy, V.N.