USTC/NSRL
Hefei, Anhui

Author
Dong, S.
Huang, G.
Jia, D.
Li, G.
Wu, C.-F.
Zhou, Y.G.