IIT
Chicago, Illinois

Author
Kaplan, D. M.
Torun, Y.
Yonehara, K.