DIAMOND
Chilton, Didcot, Oxon

Author
Christou, C.
Kempson, V.