Soreq NRC
Yavne, Israel
Author
Ashkenazy, J.
Berkovits, D.
Horvitz, Z.
Rodnizki, J.