Kyoto ICR
Uji, Kyoto, Japan
Author
Iwashita, Y.
Nakao, M.
Noda, A.
Souda, H.
Tongu, H.