Illinois Institute of Technology
Chicago, Illinois, USA
Author
Kafka, G.T.
Kaplan, D.M.
Wisniewski, E.E.