J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Sato, K.C.