KURRI
Osaka, Japan
Author
Fukutani, S.
Hirai, Y.
Kawabe, H.
Kobayashi, Y.
Kuriyama, Y.
Miyabe, M.
Morimoto, Y.
Sano, T.
Sato, N.
Takamiya, K.
Tanigaki, M.