JINR
Dubna, Moscow Region, Russia
Author
Andreev, V.
Gorbachev, E.V.
Isadov, V.
Kirichenko, A.
Lebedev, N.I.
Pilyar, N.V.
Romanov, S.
Rukoyatkina, T.V.
Shaipov, S.
Sorokoletov, R.
Trubnikov, G.V.
Volkov, V.