J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Kamikubota, N.
Yamamoto, N.