EPAC1992 Keywords
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Keyword: sputter

Title Other Keywords Page
Superconducting Niobium Sputter-coated Copper Cavities at 1500 MHz electron, field, thermal, vacuum 1269
  • Ph. Bernard, D. Bloess, T. Flynn, C. Hauviller, W. Weingarten (CERN), P. Bosland, J. Martignac (CEN Saclay)
 
CERN's Technology for Superconducting Cavities in European Industry electron, field, vacuum 1275
  • C. Arnaud, C. Benvenuti, Ph. Bernard, D. Bloess, G. Cavallari, E. Chiaveri, N. Hilleret, J. Tückmantel, W. Weingarten (CERN)
 
Accelerator Mass Spectrometry at the Rossendorf 5 MV Tandem Accelerator acceleration, accelerator, field, ionization 1734
  • M. Friedrich, W. Bürger, H. Curian, B. Hartmann, E. Hentschel, H. Matthes, W. Probst, M. Seidel, S. Turuc (Research Center Rossendorf Inc.), D. Hebert, T. Rothe, W. Stolz (Mining Academy Freiberg)