EPAC1992 Keywords
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Keyword: electron gun

Title Other Keywords Page
14 GHz VLEPP Klystron electron, focusing, gun, klystron 330
  • L. N. Arapov, P. V. Avrakhov, V. E. Balakin, V. I. Chashurin, S. Yu Kazakov, N. G. Khavin, V. F. Kluev, G. S. Krynov, G. I. Kuznetsov, A. V. Larionov, A. N. Lukin, O. V. Pirogov, S. A. Samoylov, V. V. Shirokov, N. A. Solyak, V. E. Teryaev, Yu. D. Valyaev, G. I. Yasnov (INP, Protvino, Novosibirsk)
 
Electron Gun for Kiev Heavy Ion Storage Ring electron, field, gun, ion 851
  • S. N Pavlov, A. V. Zhmendak (Institute for Nuclear Research)
 
High Power Electron Accelerator for Flue-Gas Treatment accelerator, electron, field, gun 1718
  • W. Drabik, J. Bigolas, J. Janiczek, R. Kielsznia (Soltan Institute for Nuclear Studies, Swierk)