EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Tarasenko, A. S.

Title Page
The Pulse Stretcher Ring PSR-200. Current Status 453
  • S. V. Efimov, P. I. Gladkikh, Yu. N. Grigorev, I. S. Guk, I. M. Karnaukhov, S. G. Kononenko, V. P. Kozin, V. V. Markov, N. I. Mocheshnikov, A. Mytsykov, Yu. Popkov, A. A. Shcherbakov, M. A. Strelkov, A. S. Tarasenko, Yu Telegin, A. Yu. Zelinsky (Kharkov Institute), M. G. Nagaenko, Yu. P. Severgin (D. V. Efremov Institute, St. Petersburg)
 
Simulation of Correction for PSR-2000 Dynamic Aperture 691
  • A. Yu. Zelinsky, I. M. Karnaukhov, S. G. Kononenko, M. A. Strelkov, A. S. Tarasenko (Kharkov Institute)
 
PSR-2000. Beam Extraction to SP-103 1495
  • P. I. Gladkikh, I. M. Karnaukhov, S. Kononenko, A. A. Shcherbakov, M. A. Strelkov, A. S. Tarasenko, A. Yu. Zelinsky (Kharkov Institute)