EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Nosochkov, Yu. M.

Title Page
Magnet Sorting Along the Ring of the 1-st Stage of the UNK 711
  • P. N. Chirkov, Yu. S. Fedotov, Yu. M. Nosochkov, I. I. Petrenko (IHEP, Protvino)