EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Kononenko, S.

Title Page
PSR-2000. Beam Extraction to SP-103 1495
  • P. I. Gladkikh, I. M. Karnaukhov, S. Kononenko, A. A. Shcherbakov, M. A. Strelkov, A. S. Tarasenko, A. Yu. Zelinsky (Kharkov Institute)