EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Kluev, V. F.

Title Page
14 GHz VLEPP Klystron 330
  • L. N. Arapov, P. V. Avrakhov, V. E. Balakin, V. I. Chashurin, S. Yu Kazakov, N. G. Khavin, V. F. Kluev, G. S. Krynov, G. I. Kuznetsov, A. V. Larionov, A. N. Lukin, O. V. Pirogov, S. A. Samoylov, V. V. Shirokov, N. A. Solyak, V. E. Teryaev, Yu. D. Valyaev, G. I. Yasnov (INP, Protvino, Novosibirsk)