EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Klimenkov, E. V.

Title Page
The Longitudinal Motion Simulation in the Control System of U-1.5 and U-70 Accelerators 1164
  • V.L. Brouk, E. V. Klimenkov, V. M. Mokhov, V. G. Tishin, V. K. Vorobjev (IHEP, Protvino)