EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Katalev, V. V.

Title Page
The 200 MHz Accelerating Structure for UNK 1197
  • V. V. Katalev, S. S. Kovalev, V. G. Kudryavtsev, I. I. Sulygin (IHEP, Serpukhov)