EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Dolzhenkov, V. I.

Title Page
Results on Testing Pilot Industrial Batch of SC Magnets for the UNK 1411
  • A. I. Ageev, N. I. Andreev, V. I. Balbekov, P. N. Chirkov, V. I. Dolzhenkov, K. F. Gertsev, V. I. Gridasov, K. P. Myznikov, N. L. Smirnov, V. A. Sychev, V. V. Sytnik, N. M. Tarakanov, L. M. Tkachenko, V. A. Vasiliev, S. I. Zinchenko, A. V. Zlobin (IHEP, Serpukhov)