EPAC1992 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Asai, O.

Title Page
Performance of SORTEC 1-GeV Synchrotron Radiation Source Facility and Future Plan 203
  • M. Kodaira, N. Awaji, T. Kishimoto (SORTEC), O. Asai, M. Haraguchi (Mitsubishi Corp.)