EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Yoshiwara, Y.

Title Page
Design and Performance of the Electron Synchrotron for the 1-GeV Synchrotron Radiation Source at Sortec 409
  • M. Kodaira, N. Awaji, S. Kawazu, K. Kondo, S. Nakamura, H. Nishizawa, M. Ohno, T. Tomimasu, E. Toyoda, Y. Yoshiwara (Toshiba Corp., Yokoama, SORTEC Corp. & Electrotechn. Lab., Tsukuba)