EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Nishizawa, H.

Title Page
Design and Performance of the Electron Synchrotron for the 1-GeV Synchrotron Radiation Source at Sortec 409
  • M. Kodaira, N. Awaji, S. Kawazu, K. Kondo, S. Nakamura, H. Nishizawa, M. Ohno, T. Tomimasu, E. Toyoda, Y. Yoshiwara (Toshiba Corp., Yokoama, SORTEC Corp. & Electrotechn. Lab., Tsukuba)
 
Present Status of the 1 GeV Synchrotron Radiation Source at SORTEC 472
  • S. Nakamura, O. Asai, N. Awaji, A. Chiba, T. Iida, S. Kawazu, R. Kitano, M. Kodaira, K. Kondo, M. Mizota, H. Nishizawa, M. Ohno, M. Shiota, M. Takanaka, T. Tomimasu, Y. Yamamoto (SORTEC Corp.,MITSUBISHI Elec. Corp., Japan, TOSHIBA Corp., Tokyo & Electrotechn.)