EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Nicogosian, V. Z.

Title Page
Phase Analysis of Resonant Effects with Synchrotron Radiation in Electron Accelerators 1545
  • V. P. Belov, A. A. Makarov, V. Z. Nicogosian, K. A. Sadoian (D. V. Efremov SRIEA, Leningrad & YPI, Yerevan)