EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Komine, A.

Title Page
Control System of the 1 GeV Synchrotron Radiation Source at SORTEC 836
  • M. Takanaka, N. Awaji, T. Iida, A. Komine, S. Nakamura, M. Ohno, M. Takanaka, E. Toyoda (MITSUBISHI Elec. Corp., Tokyo & Kamakura, SORTEC Corp., Tsukuba, TOSHIBA Corp.,)