EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Kojima, Y.

Title Page
Superconducting RF System of TRISTAN 1082
  • Y. Kojima, K. Akai, M. Arinaga, K. Asano, E. Ezura, T. Furuya, K. Hara, K. Hosoyama, A. Kabe, E. Kako, K. Kubo, S. Kurokawa, S. Mitsunobu, H. Nakai, S. Noguchi, T. Ogitsu, K. Saito, Y. Sakamoto, T. Shishido, T. Suzuki, T. Tajima, T. Takahashi, T. Takashima (KEK)