EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Dwersteg, B.

Title Page
Waveguide Directional Couplers for High RF Power Distribution 1011
  • B. Dwersteg, Q. Yufang (DESY)
 
Status of the Superconducting Cavity Program for HERA 1073
  • R. Byrns, B. Dwersteg, G. Enderlein, W. Körber, W.-D. Möller, A. Matheisen, B. Norris, D. Proch, D. Renken, J. Sekutowicz (DESY)