EPAC1990 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Chiba, A.

Title Page
Present Status of the 1 GeV Synchrotron Radiation Source at SORTEC 472
  • S. Nakamura, O. Asai, N. Awaji, A. Chiba, T. Iida, S. Kawazu, R. Kitano, M. Kodaira, K. Kondo, M. Mizota, H. Nishizawa, M. Ohno, M. Shiota, M. Takanaka, T. Tomimasu, Y. Yamamoto (SORTEC Corp.,MITSUBISHI Elec. Corp., Japan, TOSHIBA Corp., Tokyo & Electrotechn.)