RIKEN
Wako, Saitama

Author
Hirota, K.
Otake, Y.
Sato, H.