Author: Nikitina, T.F.
Paper Title Page
WEPWA060 The Kharkov X-ray Generator Facility NESTOR 2253
 
  • A.A. Shcherbakov, V.P. Androsov, N. Ayzatsky, V.N. Boriskin, E.V. Bulyak, A.N. Dovbnya, P. Gladkikh, A.N. Gordienko, V.A. Grevtsev, A. Gvozd, V.E. Ivashchenko, A.A. Kalamayko, I.I. Karnaukhov, I.M. Karnaukhov, V.P. Kozin, V.A. Kushnir, V.P. Lyashchenko, V.S. Margin, N.I. Mocheshnikov, V.V. Mytrochenko, A. Mytsykov, I.M. Neklyudov, T.F. Nikitina, F.A. Peev, O.V. Ryezayev, V.L. Skirda, V.A. Skomorokhov, Y.N. Telegin, V.I. Trotsenko, A.Y. Zelinsky, O.D. Zvonarjova
    NSC/KIPT, Kharkov, Ukraine
  • J.I.M. Botman
    TUE, Eindhoven, The Netherlands
  • I.V. Drebot
    LAL, Orsay, France
 
  The last few years the sources of the X-rays NESTOR based on a storage ring with low beam energy and Compton scattering of intense laser beam are under design and development in NSC KIPT. The main task of the project is to develop compact intense X-ray generator on the base of relatively cheap accelerator equipment and up-to-date laser technologies. The paper is devoted to description of the last results on construction and commissioning of the facility.