Private Address
Uppsala, Sweden
Author
Goryashko, V.A.