NCTU
Hsinchu, Taiwan
Author
Chen, S.D.
Hwang, C.-S.