USTC/NSRL
Hefei, Anhui, People's Republic of China
Author
Hong, Y.
Huang, G.
Jia, D.
Jin, K.
Lin, H.
Zhang, S.C.
Zhou, Weishi, Zhou.