NSC/KIPT
Kharkov, Ukraine
Author
Ayzatskiy, M.I.
Karnaukhov, I.M.
Kushnir, V.A.
Mytrochenko, V.V.
Zelinsky, A.Y.